Dijatomeje


Kada je nakon teških mjeseci suše voda napokon stigla u korito Stare Drave (o tome sam pisao u prošlom postu) pa makar i u tako skromnoj količini, bilo je to dovoljno za eksploziju života u mikrosvijetu. Alge kremenjašice bile su u uzorku koji sam mikroskopirao jedan od najzastupljenijih organizama. Slike nekoliko vrsta dijatomeja pokazao bih danas ovdje, pa – If you don’t mind.

Navicula sp. & Pinnularia sp.

alge kremenjašiceMelosira sp.

alge kremenjašiceNitzschia sp.

alge kremenjašiceCaloneis sp.

alge kremenjašicePinnularia sp.


Oglasi